Yhdenkään organisaation strategia ei toteudu tyhjiössä, vaan ympärillä on jatkuvasti reagoiva ulkomaailma kilpailevine tarjouksineen, sidosryhmineen, ansaintaketjuineen ja muutosprosesseineen. Yhteistyön, yhdessä uuden luomisen ja monensuuntaisten riippuvuussuhteiden vuoksi on keskeistä, että organisaation strategiaa tarkastellaan sen toimintaympäristö ja tämän toimintaympäristön dynamiikka tunnistaen. Lisäksi mukana on myös ajallinen jatkumo: organisaation ja sen toimintaympäristön kehitysvaihe ei välttämättä (eikä yleensä) ole sama, niiden muutosnopeuskin poikkeaa toisistaan. Vanhat käsitteet, kuten vaikkapa neuvotteluvoima, eivät ole sellaisinaan muuttuneet tarpeettomiksi, mutta monimutkaistuvassa suhdeverkostossa niitä joudutaan määrittelemään uudelleen. Aikaisemmin perspektiivi on ollut hyvin toimialakeskeinen – tänään puhutaan ekosysteemistä, jossa organisaatio toimii.

Arvostava coaching® -konseptille on ominaista, että se korostaa vahvuuksia, jo olemassa olevaa erinomaisuutta ja rakentamista niiden varaan. Resursseja tutkitaan usealla eri toiminnan tasolla, ja usein havaitaan hyödyntämättömiä tai alihyödynnettyjä pääomia. Tällaisia piileviä pääomia ovat sellaiset asiat, joiden arvoa, ominaisuuksia tai potentiaalia yritys ei ole täysin hyödyntänyt tai tajunnut. Piilevät pääomat syntyvät esimerkiksi silloin, kun markkina muuttuu, ja jostakin aiemmin vähempiarvoisesta tuleekin arvokasta. Tai yritys on saanut lisäosaamista/omaisuutta (vaikka parkkipaikan), joka kytkettynä johonkin aikaisempaan osaamiseen/omaisuuteen mahdollistaa täysin uutta liiketoimintaa.

Liiketoiminnan alustojen tasolla tarkasteltuna piileviä pääomia voisivat olla esimerkiksi alikehittyneet kumppanuudet tai ydintoiminnan tukitoimet, joista voi syntyä mittavaa uutta liiketoimintaa. Asiakaspääomien tasolla kyse voi olla vaikkapa etuoikeutetusta pääsystä asiakassegmenttiin, vahvasta luottamuspääomasta tai alihyödynnetystä datasta tai informaatiosta. Kyvykkyyksien kartoituksessa puolestaan usein löydetään tunnistamatonta ja/tai alihyödynnettyä kyvykkyyttä, joka mahdollistaa uudenlaista palvelua tai nykyisen toiminnan kehittämistä uudelle tasolle.

Vahvaan strategiseen ajatteluun kuuluu kyky ajatella seuraavan sukupolven asiakkaita ja heidän vaatimuksiaan, samoin seuraavan sukupolven tuotteita tai palveluja ja liiketoimintamalleja.