Läsnäolo

Tänään johtajaa vaaditaan olemaan kokonaisvaltaisesti läsnä. Hänellä täytyy olla rohkeutta luoda oma johtajuutensa joka päivä uudelleen ja uudelleen. Tämä vaatii myös valmiutta ja uskallusta kokea koko tunneskaala jännityksestä ja innostuksesta aina tuskaan, turhautumiseen ja pelkoonkin saakka – ja kykyä toimia silti johtajana, kykyä reflektoida ja kykyä kaikkien tunnetilojen rakentavaan hyödyntämiseen. Samalla johtajan täytyy oppia "oppimaan nykyhetkessä", sietämään tilanteiden moniselitteisyyttä ja täsmätiedon puuttumisen luomaa ahdistusta. Tarvitaan myös nöyrää itseluottamusta.

Arvot

Toinen merkittävä näkökulma liittyy johtajan arvomaailmaan. Talouden sokkeloiset rakenteet tekevät usein vaikeaksi eritellä erilaisten liiketoiminnan aiheuttamien moraalisten epäonnistumisten syntymekanismeja ja vastuukysymyksiä. Kriittisiä arvoja myrskyisässä toimintaympäristössä ovat muun muassa rehellisyys, lahjomattomuus, rohkeus, sitkeys ja sitoutuminen erinomaisuuteen. Muutoksen hälyssä vahvat arvot auttavat välttämään lyhytnäköisiä ratkaisuja. Niillä on myös paikkansa johtajan itsetunnon ja -kunnioituksen luojina. Jokaiseen visioon sisältyy tietty määrä epävarmuutta. Myös kyky pysyä rauhallisena vaikeina aikoina sekä se, että ei siirrä omaa ahdistustaan toisiin, ovat johtajana toimimisen perusedellytyksiä.

Kontrolli

Kolmas näköala kytkeytyy kontrolliin. Me olemme ylpeitä kyvystämme ottaa vastuuta elämästämme, kyvystämme ratkoa monimutkaisia ongelmia sekä kyvystämme saada aikaan tuloksia. Mutta se, mitä voimme kontrolloida ja mitä emme voi kontrolloida, jää usein epäselväksi. Pyrimme kontrolloimaan sellaista, jota ei ole mahdollista kontrolloida, varsinkaan epävakaina aikoina. Klassisessa johtamisteoriassa liikkeenjohtajan työtä määrittivät toiminnan suunnittelu, strategioiden toteutus ja suoritusten valvonta. Nyt kun byrokratiat ja hierarkiat ovat purkautumassa ja organisaation jäsenten yksilöllisyys on nostettu keskiöön, ei voida enää yksinkertaisesti olettaa johtamisen olevan ulkopuolelta tapahtuvaa ohjaamista ja kontrollia. Asiat joskus vain tapahtuvat niin kuin tapahtuvat, ilman että voisimme niihin vaikuttaa tai ilman että voisimme edes niitä ennustaa tai ymmärtää niiden syitä. Johtajuus edellyttää, että kestämme tiettyä kaaosta, ja että kykenemme tarkastelemaan ilmiöitä erilaisista aikaperspektiiveistä voidaksemme antaa asioille merkityksiä.

Persoona

Neljäs elementti liittyy johtajan persoonaan. Vahvuutemme ja hyvät ominaisuutemme kulkevat käsi kädessä heikkouksiemme ja varjojemme kanssa, joskus jopa niin, että vahvuuksien ylisuorittaminen muuttuu keskeiseksi heikkoudeksemme. Valoisa puolemme on sitä, mikä meissä on parasta: se johtaa unelmiin siitä, mikä on mahdollista, ja olettaa ihmisistä ja maailmasta parasta. Varjon puoli taas on piiloinen ja syvälle juurtunut: pelko, turvattomuus, kateus ja mustasukkaisuus hämärtävät näköalojamme ja tuovat mukaan ylimielisyyttä, ennakkoluuloja ja omahyväisyyttä. Tarvitaan kykyä ottaa vastaan palautetta ja prosessoida sitä asianmukaisesti: molemmat puolet meissä ovat ja varsinkin paineen alla varjoisalla puolella on taipumusta nousta pintaan. Tällöin on hyvä olla mukana kanssakulkija, coach tai mentor, joka toimii peilinä, kanavana ja säiliönä ja tarjoaa luottamuksellisen tilan näidenkin asioiden käsittelyyn. Loppupelissä johtajan jaksamiseen ja "selväpäisyyden tukemiseen" sijoittaminen on organisaation kannattavimpia investointeja.